Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Nordströmin Sukuseura ry:n säännöt

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Nordströmin Sukuseura ry
ja kotipaikka on Vihannin kunta.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Nordströmin
suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä kokouksia, keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon ja jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet.

 

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Nordströmin suvusta kiinnostunut luonnollinen henkilö.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kunniajäseniksi erittäin ansioituneita henkilöitä.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

 

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta viiteen (2-5) muuta varsinaista ja kahdesta viiteen (2-5) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen aihetta olevan tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (½) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6 § TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen vuosikokousten väliseksi ajaksi valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

 

7 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

8 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu julkaistaan paikkakunnalla, Vihannissa, yleisesti ilmestyvässä lehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen yhdistyksen kokousta.

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi (1) ääni. Vain jäsenmaksunsa suorittanut varsinainen jäsen on oikeutettu käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,

a) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä  annetuista äänistä

b) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa

c) sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

10 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokous avataan

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa esitetyt asiat

 

11 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai, jos se lakkautetaan, yhdistyksen viimeinen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

 

 

NORDSTRÖMIN SUKUSEURA RY:N LIITTYMINEN:

Jäsenmaksu vuonna 2012 on 10e/perhekunta
Tilinumero: Vihannin Osuuspankki FI97 5516 0240 0449 96 OKOYFIHH
Viitteeksi: Jäsenmaksu 2012 ja ketkä perhekuntaan kuuluu

 


©2019 Nordströmin Sukuseura Ry - suntuubi.com